AVL 树 【数据结构与算法分析 c 语言描述】

1. 概述

主要知识点

 • AVL 树定义
 • 单旋转(左左单旋转、右右单旋转)
 • 双旋转(左右双旋转、右左双旋转)

2. 什么是 AVL 树

定义
带有平衡条件的二叉查找树。
平衡条件:其每个节点的左子树和右子树的高度最多相差1的二叉查找树。(空树的高度为 -1)。

 • 所有的树操作都可以以时间 O(logN) 执行。
 • 当插入时有可能会破坏平衡条件,我们通过旋转(rotation)来进行修正。

3. 如何解决不平衡情况

根据 AVL 树的特性可以知道:α 点的两颗子树的高度差2(α 是需要平衡的节点)。
所以这种不平衡在插入时可能出现的情况如下四种:

 1. α 的左儿子的左子树进行一次插入。(左左单旋转)
 2. α 的左儿子的右子树进行一次插入。 (左右双旋转)
 3. α 的右儿子的左子树进行一次插入。 (右左双旋转)
 4. α 的右儿子的右子树进行一次插入。 (右右单旋转)

以上四种情况可以合成两种情况

 • 1 和 4 是插入发生在外部(左左、右右)单旋转处理。
 • 2 和 3 是插入发生的内部(左右、右左)双旋转处理。

4. 关于旋转

旋转是对树的常用操作,有两个最重要的属性:

 • 旋转轴
 • 旋转方向

4.1 旋转轴的确定

 • 单旋转:α 的孩子节点。
 • 双旋转:α 的孙子节点。

α 为需要平衡的节点即是不满足 AVL 特性的最小树的跟节点。

4.2 旋转方向

 • 左左单旋转(顺时针)。
 • 右右单旋转(逆时针)

4.3 单旋转还是双旋转

 • 情况 1 和情况 4 用单旋转。
 • 情况 2 和情况 3 需要用双旋转。

根据二叉搜索树的特性可以得到(设插入数为 x,旋转轴为 β)

 • x 的大小阶于 α 的值与 β 的值之外(即是情况 1 和 4,外部插入)。
 • x 的大小阶于 α 的值与 β 的值之间(即是情况 2 和 3,内部插入)。

5. 单旋转

单旋转:进行一次旋转。
1、4 的情况需要用到单旋转来修正。
左左单旋转(顺时针)
file
右右单旋转(逆时针)
file

6. 双旋转

进行两次单旋转。
2、3 的情况需要用双旋转来修正。
左右双旋转:先右右单旋转再左左单旋转
file
右左双旋转:先左左单旋转再右右单旋转
file

7. 代码实现

头文件,核心在 insert 跟旋转,其他实现跟二叉搜索树一样二叉搜索树

typedef int element_type;

struct avl_node;
typedef struct avl_node *position;
typedef struct avl_node *avl_tree;

avl_tree make_empty(avl_tree t);
position find(element_type x, avl_tree t);
position find_min(avl_tree t);
position find_max(avl_tree t);
avl_tree insert(element_type x, avl_tree t);
avl_tree delete(element_type x, avl_tree t);
element_type retrieve(position p);

position single_rotate_with_left_left(position k2);
position single_rotate_with_right_right(position k2);
position double_rotate_with_left_right(position k3);
position double_rotate_with_right_left(position k3);

int height(position p);
int max(int a, int b);

void print_tree(avl_tree t);
void test();

struct avl_node
{
  element_type element;
  avl_tree left;
  avl_tree right;
  int height;
}

所有代码

/**
 * AVL树
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "avltree.h"

#define error(str) fatal_error(str)
#define fatal_error(str) fprintf(stderr, "%s\n", str),exit(1)

int height(position p)
{
  if (NULL == p)
    return -1;
  else
    return p->height;
}

position find(element_type x, avl_tree t)
{
  if (NULL == t)
    return NULL;
  if (x > t->element)
    return find(x, t->right);
  else if (x < t->element)
    return find(x, t->left);
  else
    return t;
}

position find_min(avl_tree t)
{
  if (NULL != t)
    while (NULL != t->left)
      t = t->left;
  return t;
}

position find_max(avl_tree t)
{
  if (NULL == t)
    return NULL;

  if (NULL == t->right)
    return t;
  else
    return find_max(t->right);
}

avl_tree delete( element_type x, avl_tree t)
{
  position temp;
  if (NULL == t)
    error("empty tree");

  if (x > t->element)
    t->right = delete(x, t->right);
  else if (x < t->element)
    t->left = delete(x, t->left);
  else if(t->left && t->right) {
    temp = find_min(t->right);
    t->element = temp->element;
    t->right = delete(t->element, t->right);
  } else {
    temp = t;
    if (NULL == t->left)
      t = t->right;
    else if (NULL == t->right)
      t = t->left;
    free(temp);
    temp = NULL;
  }
  return t;
}

avl_tree make_empty(avl_tree t)
{
  if (NULL != t) {
    make_empty(t->left);
    make_empty(t->right);
    free(t);
  }

  return NULL;
}

avl_tree insert(element_type x, avl_tree t)
{
  if (NULL == t) {
    t = (avl_tree)malloc(sizeof(struct avl_node));
    if (NULL == t)
      fatal_error("out of space");
    t->element = x;
    t->left = t->right = NULL;
    t->height = 0;
  } else if (x < t->element) {
    t->left = insert(x, t->left);
    if ( ( height(t->left) - height(t->right) ) == 2 ) {
      if (x < t->left->element)
        t = single_rotate_with_left_left(t);
      else
        t = double_rotate_with_left_right(t);
    }
  } else if (x > t->element) {
    t->right = insert(x, t->right);
    if ( ( height(t->right) - height(t->right) ) == 2 ) {
      if (x > t->right->element)
        t = single_rotate_with_right_right(t);
      else
        t = double_rotate_with_right_left(t);
    }
  }
  //节点高度为 左右节点高度最大值 + 1
  t->height = max(height(t->left), height(t->right) ) + 1;
  return t;
}

// 左左单旋转
position single_rotate_with_left_left(position k2)
{
  position k1;
  k1 = k2->left;
  k2->left = k1->right;
  k1->right = k2;
  k1->height = max( height(k1->left), height(k1->right) ) + 1;
  k2->height = max( height(k2->left), height(k2->right) ) + 1;
  return k1;
}
// 右右单旋转
position single_rotate_with_right_right(position k2)
{
  position k1;
  k1 = k2->right;
  k2->right = k1->left;
  k1->left = k2;
  k1->height = max( height(k1->left), height(k1->right) ) + 1;
  k2->height = max( height(k2->left), height(k2->right) ) + 1;
  return k1;
}
// 左右双旋转
position double_rotate_with_left_right(position k3)
{
  k3->left = single_rotate_with_right_right(k3->left);
  return single_rotate_with_left_left(k3);
}
// 右左双旋转
position double_rotate_with_right_left(position k3)
{
  k3->right = single_rotate_with_left_left(k3->right);
  return single_rotate_with_right_right(k3);
}
int max(int a, int b)
{
  return a > b ? a : b;
}

void print_tree(int depth, int left, avl_tree t)
{
  int i;
  if (t) {
    for(i = 0; i < left; i++)
      printf("  ");
    printf("%d\n", t->element);
    print_tree(depth + 1, left - 1, t->left);
    print_tree(depth + 1, left + 1, t->right);
  } 
}

void test()
{
  avl_tree t;
  printf("\n ====== test for building the AVLTree ====== \n");
  printf("\n [the left-left single rotate case] test with inserting 3, 2, 1 in trun \n");

  t = NULL;
  t = insert(3, t);  
  t = insert(2, t);  
  t = insert(1, t);  
  print_tree(1,5, t); 
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
  test();
  return 0;
}

8. 测试截图

file
最后附上一个讲单双旋转讲得很好的文章
单双旋转详解

高度自律,深度思考,以勤补拙

《L01 基础入门》
我们将带你从零开发一个项目并部署到线上,本课程教授 Web 开发中专业、实用的技能,如 Git 工作流、Laravel Mix 前端工作流等。
《L04 微信小程序从零到发布》
从小程序个人账户申请开始,带你一步步进行开发一个微信小程序,直到提交微信控制台上线发布。
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!