Python 基础 3 - 元组

元组与列表区别

  1. Python 元组与列表类似,不同之处在于列表可以修改,元组不可以修改
  2. 元组用小括号 () 定义,列表用方括号 [] 定义
  3. 元组不可修改,列表可修改

元组创建

只需要在小括号 () 内添加内容并用逗号 , 分隔开,如下示例

emp_tup = ('张三','李四','王五')
print(emp_tup)
# 运行结果:('张三', '李四', '王五')

注意: 当元组只有一个元素时,需要在元素后面添加都要 ,
如果不在后面加上逗号 , 会被当做运算符处理,如下示例是正确的做法。

emp_tup = ('张三',)
print(emp_tup)
# 运行结果:('张三',)

元组取值

元组和列表一样,使用上下标取值

emp_tup = ['张三','李四','王五','赵六']
print(emp_tup[2])
# 运行结果: 王五
emp_tup = ['张三','李四','王五','赵六']
print(emp_tup[-1])
# 运行结果: 赵六

元组修改

元组不可修改,但可以对元组进行拼接

num1 = (10,20,30)
num2 = (40,50,60)
num_all = num1 + num2
print(num_all)
# 运行结果:(10, 20, 30, 40, 50, 60)

元组转列表

num = (10,20,30)
num_list = list(num)
print(num)
print(num_list)

# 运行结果:
'''
(10, 20, 30)
[10, 20, 30]
'''
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!