php链接nsq客户端

最近看了看nsq的协议 发现比较简单,搜了一下php的客户端 要么是扩展、要么需要swoole、要么很复杂。于是自己撸了一个 支持php5.6+ 仓库地址:github.com/lizhichao/one-nsq

安装

composer require lizhichao/one-nsq

例子

$ct = new \OneNsq\Client('tcp://127.0.0.1:4150');

// 授权
//$ct->auth('12345');

// 订阅 

$res = $ct->subscribe('test', 's2');

// $ct2 = new \OneNsq\Client('tcp://192.168.23.129:4150');
// $res2 = $ct2->subscribe('test2', 's1');

foreach ($res as $data) 
{
// 由于采用的是迭代这里可以方便添加其他监听
//  $data = $res2->current();
//  $res2->next();

  if ($data === null) {
    echo 'null' . PHP_EOL;
    echo "\n --------------- \n";
    continue;
  }
  echo 'attempts:' . $data->attempts . PHP_EOL; 
  echo 'msg:' . $data->msg . PHP_EOL;
  echo 'time:' . date('Y-m-d H:i:s', $data->timestamp) . PHP_EOL;
  echo "\n --------------- \n";
//  $ct->touch($data->id);

};


// 发布任务 
for ($i = 0; $i < 6; $i++) {
  $ct->publish('test', 'msg:' . $i . ' time:' . date('Y-m-d H:i:s'));
}

// 批量发布
for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
  $ct->publishMany('test', [
    'm-msg:' . $i . '-1 time:' . date('Y-m-d H:i:s'),
    'm-msg:' . $i . '-2 time:' . date('Y-m-d H:i:s'),
    'm-msg:' . $i . '-3 time:' . date('Y-m-d H:i:s')
  ]);
}

// 发布延迟任务
for ($i = 0; $i < 6; $i++) {
  $ct->publish('test', 'd-msg:' . $i . ' time:' . date('Y-m-d H:i:s'), ($i + 1) * 1000);
}

订阅和其他库不一样 没用用闭包 这里使用的是迭代器。迭代器可以支持同监听多个

本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!