Ruby中 ?与!的惯例

方法名称可以用?或者!结尾, ?表示返回boolean; !表示会有草种side-effect

array = [2,1,3]

array.empty? #返回false

# array sort后反回一个副本 自己本身并没有被变更
array.sort # 输出[1,2,3]
array.inspect #输出[2,1,3]

# sort后自身变更
array.sort! # 输出[1,2,3]
array.inspect #输出[1,2,3]
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!