flutter 配置安卓签名

配置信息都弄好了,关键最后打包报了错(最后一张图);是缺少了哪一步吗?
flutter 配置安卓签名

flutter 配置安卓签名

flutter 配置安卓签名

flutter 配置安卓签名

讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!