flutter使用websocket长连接,返回的ArrayBuffer如何解析成json

如下图返回的数据

[31, 139, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 78, 187, 14, 130, 64, 16, 252, 21, 51, 245, 177, 97, 23, 110, 129, 235, 16, 72, 48, 26, 45, 60, 27, 59, 16, 10, 11, 26, 197, 138, 240, 239, 222, 77, 51, 153, 204, 35, 179, 225, 181, 76, 112, 248, 254, 70, 250, 12, 235, 12, 131, 105, 88, 7, 184, 13, 143, 123, 235, 35, 31, 155, 30, 78, 75, 166, 210, 26, 52, 245, 185, 131, 147, 140, 152, 43, 131, 246, 22, 18, 121, 74, 89, 128, 193, 179, 107, 130, 197, 74, 26, 196, 197, 71, 97, 153, 10, 53, 224, 211, 53, 142, 88, 82, 181, 18, 139, 190, 239, 124, 13, 199, 66, 92, 85, 186, 239, 6, 235, 123, 153, 195, 15, 73, 133, 147, 52, 79, 152, 15, 34, 193, 119, 89, 129, 253, 15, 73, 66, 141, 178, 165, 0, 0, 0]
Ricardo
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!