Rust 编程视频教程(进阶)——015_1 引用循环

视频地址

头条地址:https://www.ixigua.com/i677586170644791348...
B站地址:https://www.bilibili.com/video/av81202308/

源码地址

github地址:https://github.com/anonymousGiga/learn_rus...

讲解内容

引用循环,让两个list指向彼此,例子代码如下:

use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;
use crate::List::{Cons, Nil};

#[derive(Debug)]
enum List {
  Cons(i32, RefCell<Rc<List>>),
  Nil,
}

impl List {
  fn tail(&self) -> Option<&RefCell<Rc<List>>> {
    match self {
      Cons(_, item) => Some(item),
      Nil => None,
    }
  }
}

fn main() {
  let a = Rc::new(Cons(5, RefCell::new(Rc::new(Nil))));

  println!("a initial rc count = {}", Rc::strong_count(&a));
  println!("a next item = {:?}", a.tail());

  let b = Rc::new(Cons(10, RefCell::new(Rc::clone(&a))));

  println!("a rc count after b creation = {}", Rc::strong_count(&a));
  println!("b initial rc count = {}", Rc::strong_count(&b));
  println!("b next item = {:?}", b.tail());

  if let Some(link) = a.tail() {
    *link.borrow_mut() = Rc::clone(&b);  //将a修改为指向b
  }

  println!("b rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&b)); //输出引用计数,为2
  println!("a rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&a)); //输出引用计数,为2

  //下面的调用将出错,因为上面已经制造了循环引用,编译器无法找到tail
  // println!("a next item = {:?}", a.tail());
}

Rust

说明:
(1)在main函数的结尾,Rust会尝试丢弃b,这会使a和b中Rc实例的引用计数减为1.但是,因为a仍然引用b中的Rc,因此Rc的计数是1而不是0,所以Rc在堆上的内存不会被丢弃,从而造成内存泄露。

(2)在上面的例子中,其相互引用关系如上图所示,如果打印a.tail(),那么就会在上面的循环中一直查找(符合(_, item)的情况),但是永远没有结束(因为是个循环,永远找不到匹配的情况),最终会造成栈溢出。

本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接

令狐一冲

讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!