js 常见四种排序

let arr = [9,6,2,1,4,5,7,8,0,3];

function quickSortClassic(arr) {
  // 定义一个基准值
  let p = arr[0]

  // 定义一个基准值的左边数组
  let left_arr = []
  // 定义一个基准值的右边数组
  let right_arr = []
  // 循环遍历,比基准值大的放左边数组,反之放右边数组
  for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
    let temp = arr[i]
    temp < p ? left_arr.push(temp) : right_arr.push(temp)
  }

  // 左边和右边数组,如果有一方的长度大于1,则递归上边步骤
  if (left_arr.length >= 2) {
    left_arr = quickSortClassic(left_arr)
  }
  if (right_arr.length >= 2) {
    right_arr = quickSortClassic(right_arr)
  }
  return left_arr.concat(p,right_arr);
}
function quickSortEs6(arr) {
  if(!arr.length){
    return[]
  }
  const [p, ...rest] = arr
  return [...quickSortEs6(rest.filter(item => item < p)), p, ...quickSortEs6(rest.filter(item => item >= p))]
}
function SelectionSort(arr= [1, 2, 3, 4]) {
  /** 排序过程演示
   0 2
   0 3
   0 4
   1 2
   1 3
   1 4
   2 3
   2 4
   3 4
   */

  const len = arr.length;

  for (let i = 0; i < len ; i++) {
    for (let j = i; j < len; j++) {
      if (arr[i] > arr [j + 1]) {
        let temp = arr[i]
        arr[i] = arr[ j + 1]
        arr[j + 1] = temp
      }
    }
  }

  return arr
}
function bubbleSort(arr) {
  let len= arr.length;

  for (let i = 0; i < len ; i++) {
    for (let j = 0; j < len - i; j++) {
      if (arr[j] > arr [j + 1]) {
        let temp = arr[j]
        arr[j] = arr[ j + 1]
        arr[j + 1] = temp
      }
    }
  }

  return arr
}

console.log(quickSortClassic(arr));
console.log(quickSortEs6(arr))
console.log(SelectionSort(arr))
console.log(bubbleSort(arr))
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
支付宝领个红包就是对我最大的赞赏了
shijf
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!