Arr::sort()辅助函数对多维数组的排序

官方文档Arr::sort

根据二维键的值排序

use Arr;
Route::get('test', function (){
 $arr = [];
 $arr[0]['score']['grade'] = 3;
 $arr[0]['times'] = 2;
 $arr[5]['score']['grade'] = 2;
 $arr[5]['times'] = 3;
 $a = Arr::sort($arr, function ($value) {
 return $value['times'];
 });
 dd($a);
});

打印结果

array:2 [0 => array:2 ["score" => array:1 []
  "times" => 2
 ]
 5 => array:2 ["score" => array:1 []
  "times" => 3
 ]
]

根据三维键的值排序

use Arr;
Route::get('test', function (){
 $arr = [];
 $arr[0]['score']['grade'] = 3;
 $arr[0]['times'] = 2;
 $arr[5]['score']['grade'] = 2;
 $arr[5]['times'] = 3;
 $a = Arr::sort($arr, function ($value) {
 return $value['score']['grade'];
 });
 dd($a);
});

打印结果

array:2 [5 => array:2 ["score" => array:1 ["grade" => 2
  ]
  "times" => 3
 ]
 0 => array:2 ["score" => array:1 ["grade" => 3
  ]
  "times" => 2
 ]
]

全是数字键的多维数组

use Arr;
Route::get('test', function (){
  $arr2[0][0][0] = 2;
  $arr2[0][0][1] = 1;
  $arr2[1][0][0] = 1;
  $arr2[1][0][1] = 2;

  $a = Arr::sort($arr2);
 });
 dd($a);
});

打印结果

array:2 [1 => array:1 [0 => array:2 [0 => 1
   1 => 2
  ]
 ]
 0 => array:1 [0 => array:2 [0 => 2
   1 => 1
  ]
 ]
]

以下操作都是错误操作

尝试按一维键的值排序

use Arr;
Route::get('test', function (){
  $arr1['a']['a1']['a11'] = 3;
  $arr1['a']['a1']['a12'] = 2;
  $arr1['a']['a2']['a21'] = 2;
  $arr1['a']['a2']['a22'] = 3;
  $a = Arr::sort($arr1, function ($value) {
    return $value['a'];
  });
  dd($a);
});

打印结果

这个会报错,找不到索引

尝试根据键的值是数组的二维键的值排序

use Arr;
Route::get('test', function (){
 $arr = [];
 $arr[0]['score']['grade'] = 3;
 $arr[0]['times'] = 2;
 $arr[5]['score']['grade'] = 2;
 $arr[5]['times'] = 3;
 $a = Arr::sort($arr, function ($value) {
 return $value['score'];
 });
 dd($a);
});

打印结果

array:2 [5 => array:2 ["score" => array:1 ["grade" => 2
  ]
  "times" => 3
 ]
 0 => array:2 ["score" => array:1 ["grade" => 3
  ]
  "times" => 2
 ]
]

貌似并未排序,应该是无效操作,原因不明

结论

 • 不管是几维数组,也不管数组键是数字还是字符串,这个方法不会改变值对应的键;
 • 传递闭包的话,是从第二个维度以及之后找索引的
 • 若根据传递的索引找不到值,那么结果是无效的(传递的索引后面的键如果都是数字的话,是可以找到值的,默认是取第一值)
 • 三维数组,应该按这种方式传数组,value[string_key1][string_key2]
 • 全是数字键的多维数组,默认是取第一个值来做比较,例如
  $arr2[0][0][0] = 2;
  $arr2[0][0][1] = 1;
  $arr2[1][0][0] = 1;
  $arr2[1][0][1] = 2;
  取的是$arr2[0][0][0] = 2;$arr2[1][0][0] = 1;做比较的。
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
《L03 构架 API 服务器》
你将学到如 RESTFul 设计风格、PostMan 的使用、OAuth 流程,JWT 概念及使用 和 API 开发相关的进阶知识。
《L05 电商实战》
从零开发一个电商项目,功能包括电商后台、商品 & SKU 管理、购物车、订单管理、支付宝支付、微信支付、订单退款流程、优惠券等
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!