ES6 let声名变量总结

1 变量不能重复声名

let star = ‘王力宏’;
let star = ‘王力宏’; //出错 let不可重复声明

2.存在块级作用域

{let star = ‘王力宏’}
console.log(star);

3.不会变量提升

console.log(star)
let star = ‘王力宏’;

4.不影响作用域链

本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!