jupyter notebook 删除指定 kernel

查看所有 Kernel

$ jupyter kernelspec list

删除指定 Kernel

$ jupyter kernelspec remove kernel_name

检查

$ jupyter kernelspec list
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
不要试图用百米冲刺的方法完成马拉松比赛。
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!