Linux 输出过滤器:uniq 命令 0 个改进

命令 uniq 能帮组我们从已排序序列中去重。

语法:

command <fileName> | uniq  

例子:

sort dupli.txt | uniq  

Linux Uniq Filters1

看上面的截图,在命令 'uniq' 的作用下重复的单词都变成只有一个。


uniq -c

你能是用命令 'uniq -c' 去计算每个单词的重复出现的次数。

语法:

command <fileName> | uniq -c  

例子:

sort dupli.txt | uniq -c  

Linux Uniq Filters2

看上面的截图, 命令 「sort dupli.txt | uniq -c」计算了每个单词重复的次数。

本文为 Wiki 文章,邀您参与纠错、纰漏和优化
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!