golang包循环引用问题

未匹配的标注

一、前言

golang为了加速编译,不允许包循环引用。通常来说,只要你的包规划得好,严格规范单向调用链(如控制层->业务层->数据层),一般不会出现包循环引用问题。当然现实业务往往不会这么理想,同层级之间的不同包经常需要互相引用,下面我就分享几种解决包循环引用的方案。

二、新建公共接口包(父包),将需要循环调用的函数或方法抽象为接口

 • package_i
package package_i

type PackageAInterface interface {
  PrintA()
}

type PackageBInterface interface {
  PrintB()
}
 • package_a
package package_a

import (
  "cycle/package_i"
  "fmt"
)

type PackageA struct {
  B package_i.PackageBInterface
}

func (a PackageA) PrintA() {
  fmt.Println("I'm a!")
}

func (a PackageA) PrintAll() {
  a.PrintA()
  a.B.PrintB()
}
 • package_b
package package_b

import (
  "cycle/package_i"
  "fmt"
)

type PackageB struct {
  A package_i.PackageAInterface
}

func (b PackageB) PrintB() {
  fmt.Println("I'm b!")
}

func (b PackageB) PrintAll() {
  b.PrintB()
  b.A.PrintA()
}
 • main
package main

import (
  "cycle/package_a"
  "cycle/package_b"
)

func main() {
  a := new(package_a.PackageA)
  b := new(package_b.PackageB)
    a.B = b
    b.A = a
  a.PrintAll()
  b.PrintAll()
}

三、新建公共组合包(子包),在组合包中组合调用

 • package_c
package package_c

import (
  "cycle/package_a"
  "cycle/package_b"
)

type CombileAB struct {
  A *package_a.PackageA
  B *package_b.PackageB
}

func (c CombileAB) PrintAll() {
  c.A.PrintA()
  c.B.PrintB()
}
 • main
package main

import (
  "cycle/package_a"
  "cycle/package_b"
  "cycle/package_c"
)

func main() {
  a := new(package_a.PackageA)
  b := new(package_b.PackageB)
  c := new(package_c.CombileAB)
  c.A = a
  c.B = b
  c.PrintAll()
}

四、全局存储需要相互依赖的函数,通过关键字进行调用

 • callback_mgr
package callback_mgr

import (
  "fmt"
  "reflect"
)

var callBackMap map[string]interface{}

func init() {
  callBackMap = make(map[string]interface{})
}

func RegisterCallBack(key string, callBack interface{}) {
  callBackMap[key] = callBack
}

func CallBackFunc(key string, args ...interface{}) []interface{} {
  if callBack, ok := callBackMap[key]; ok {
    in := make([]reflect.Value, len(args))
    for i, arg := range args {
      in[i] = reflect.ValueOf(arg)
    }
    outList := reflect.ValueOf(callBack).Call(in)
    result := make([]interface{}, len(outList))
    for i, out := range outList {
      result[i] = out.Interface()
    }
    return result
  } else {
    panic(fmt.Errorf("callBack(%s) not found", key))
  }
}
 • package_a
package package_a

import (
  "cycle/callback_mgr"
  "fmt"
)

func init() {
  callback_mgr.RegisterCallBack("getA", new(PackageA).GetA)
}

type PackageA struct {
}

func (a PackageA) GetA() string {
  return "I'm a!"
}

func (a PackageA) PrintAll() {
  fmt.Println(a.GetA())
  fmt.Println(callback_mgr.CallBackFunc("getB")[0].(string))
}
 • package_b
package package_b

import (
  "cycle/callback_mgr"
  "fmt"
)

func init() {
  callback_mgr.RegisterCallBack("getB", new(PackageB).GetB)
}

type PackageB struct {
}

func (b PackageB) GetB() string {
  return "I'm b!"
}

func (b PackageB) PrintAll() {
  fmt.Println(b.GetB())
  fmt.Println(callback_mgr.CallBackFunc("getA")[0].(string))
}
 • main
package main

import (
  "cycle/package_a"
  "cycle/package_b"
)

func main() {
  a := new(package_a.PackageA)
  b := new(package_b.PackageB)
  a.PrintAll()
  b.PrintAll()
}

五、不需要回调结果的可以通过事件总线(eventBus)解耦

 • eventBus
package eventBus

import (
  "github.com/asaskevich/EventBus"
)

var globalEventBus EventBus.Bus

func init() {
  globalEventBus = EventBus.New()
}

func Subscribe(topic string, fn interface{}) error {
  return globalEventBus.Subscribe(topic, fn)
}

func SubscribeAsync(topic string, fn interface{}, transactional bool) error {
  return globalEventBus.SubscribeAsync(topic, fn, transactional)
}

func Publish(topic string, args ...interface{}) {
  globalEventBus.Publish(topic, args...)
}
 • package_a
package package_a

import (
  "cycle/eventBus"
  "fmt"
)

func init() {
  eventBus.Subscribe("PrintA", new(PackageA).PrintA)
}

type PackageA struct {
}

func (a PackageA) PrintA() {
  fmt.Println("I'm a!")
}

func (a PackageA) PrintAll() {
  a.PrintA()
  eventBus.Publish("PrintB")
}
 • package_b
package package_b

import (
  "cycle/eventBus"
  "fmt"
)

func init() {
  eventBus.Subscribe("PrintB", new(PackageB).PrintB)
}

type PackageB struct {
}

func (b PackageB) PrintB() {
  fmt.Println("I'm b!")
}

func (b PackageB) PrintAll() {
  b.PrintB()
  eventBus.Publish("PrintA")
}

引用地址

本文章首发在 LearnKu.com 网站上。

上一篇 下一篇
讨论数量: 0
发起讨论 只看当前版本


暂无话题~