ndarray对象的赋值、浅拷贝与深拷贝

未匹配的标注

赋值、浅拷贝与深拷贝

当我们操作ndarray对象时,他们的数据存在着三种常见的操作:赋值、浅拷贝与深拷贝,分清楚操作的核心才能清楚ndarray对象是否改变
 • 赋值
  • 当ndarray对象被赋值操作时,跟python里的赋值操作一样,都是将新对象的指针指向赋值对象的内存,所以当我们改变被赋值对象时,赋值对象也会跟着改变
  • demo
   >>> import numpy as np
   >>> a = np.arange(12).reshape(4,3)
   >>> a
   array([[ 0, 1, 2],
      [ 3, 4, 5],
      [ 6, 7, 8],
      [ 9, 10, 11]])
   >>> b = a
   >>> b is a
   True
   >>> b.shape = 3,4
   >>> a.shape
   (3, 4)
   >>> a
   array([[ 0, 1, 2, 3],
      [ 4, 5, 6, 7],
      [ 8, 9, 10, 11]])
 • 浅复制or视图(在NumPy中文文档里是浅复制,实际测试中base为False但是又可以改变原ndarray,测试版本为numpy 1.16.2)
  • 在NumPy中可以使用view方法创建一个新的数组对象,它与原数组对象共享数据,具体来说,b = a[:]会创建一个新的对象 b,所以 id(b) 和id(a) 返回的结果是不一样的,但是 b 的数据完全来自于a,和 a 保持完全一致,换句话说,b的数据完全由a保管,他们两个的数据变化是一致的。切片本质上也是视图操作,所有的切片操作返回的都是视图。
  • demo
   >>> c = a.view() # 使用view方法浅复制a
   >>> c
   array([[ 0, 1, 2, 3],
      [ 4, 5, 6, 7],
      [ 8, 9, 10, 11]]) # 此时c的数据与a一样
   >>> c is a 
   False
   >>> c.base is a # base属性可以告诉我们是否有视图或原始数组。
   False
   >>> c.flags.owndata # ndarray.flags 有关数组内存分布的信息。
   False
   >>> c.shape = 2,6
   >>> a.shape
   (3, 4)
   >>> c[0,4]=123
   >>> a
   array([[ 0,  1,  2,  3],
      [123,  5,  6,  7],
      [ 8,  9, 10, 11]])
   >>> x = a[:,1:3]
   >>> x[:]
   array([[ 1, 2],
      [ 5, 6],
      [ 9, 10]])
   >>> a
   array([[ 0,  1,  2,  3],
      [123,  5,  6,  7],
      [ 8,  9, 10, 11]])
   >>> x[:] = 10
   >>> a
   array([[ 0, 10, 10,  3],
      [123, 10, 10,  7],
      [ 8, 10, 10, 11]])
 • 深拷贝
  • 在numpy中可以通过copy方法生成数组以及其数据的完整拷贝,即深拷贝
  • demo
   >>> d=a.copy()
   >>> d
   array([[  0,  10,  10,  3],
      [1234,  10,  10,  7],
      [  8,  10,  10,  11]])
   >>> d is a
   False
   >>> d.base is a
   False
   >>> d[0,0] = 999
   >>> d
   array([[ 999,  10,  10,  3],
      [1234,  10,  10,  7],
      [  8,  10,  10,  11]])
   >>> a
   array([[  0,  10,  10,  3],
      [1234,  10,  10,  7],
      [  8,  10,  10,  11]])

本文章首发在 LearnKu.com 网站上。

上一篇 下一篇
讨论数量: 0
发起讨论 只看当前版本


暂无话题~